POIMINTOJA HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOISTA 2016

Julkaisupvm: 26.8.2016

Hallituksen kokous 2/2016 16.1.2016
Hyväksyttiin 6 uutta jäsentä.
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle PEVISA-ehdotuksen, jossa lonkissa siirryttäisiin indeksimenetelmään.
Hallitus hyväksyi vuosikokouskutsun, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Hallitus käsitteli rahastonhoitajan laatiman budjetin ja päätti pyytää vuosikokoukselta luvan hävittä Leoshopin varaston parhaalla katsomallaan tavalla.
Hallitus hyväksyi esitetyt muutokset ”Vuoden Leo” – sääntöihin ja keskusteli mahdollisesta MEJÄ-säännöstä. Hallitus kuitenkin totesi, että vuonna 2015 vain yksi koirakko oli kilpaillut MEJÄ:ssä ja päätti seurata jäsenistön innostusta lajiin ja sitten mahdollisesti tehdä säännön ”Vuoden MEJÄ”- säännöksi.

Hallituksen kokous 3/2016 6.3.2016
Hyväksyttiin 10 uutta jäsentä.
Hallitus keskusteli yhdistyksen nykyisestä vakuutuksesta. Vakuutus todettiin ylimitoitetuksi vaihto-omaisuuden osalta. Päätettiin poistaa vaihto-omaisuuden vakuutus yhdistyksen If:n vakuutuksesta. Vaihto-omaisuuden arvo nollataan.
Hallitus keskusteli pankkitileistä ja niihin liittyvistä maksuista. Hallitus päätti lopettaa Danske Bankin tilin tarpeettomana. Hallitus on valtuuttanut rahastonhoitajaYvonne Pulkkisin sulkemaan kyseisen tilin.
Kasvattajien sähköpostiviestit koskien uutta Pevisaa
Hallitus keskusteli saaduista sähköposteista. Hallitus päätti kuitenkin ensisijaisesti ehdottaa aiemmin päätettyä Pevisaa vuosikokouksessa. Tarvittaessa voidaan koeäänestää ehdotuksesta ja mikäli näyttää siltä, ettei ehdotus menisi läpi voi hallitus vetää ehdotuksensa pois. Puheenjohtaja vastaa kasvattajien sähköpostiin.
Hallitus hyväksyi ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2016
Keskusteltiin jäsenanomusten nykyisestä käsittelyrutiinista. Päätettiin muuttaa leonetissä olevaa jäsenosiota informatiivisemmaksi. Jäsensihteeri Yvonne Pulkkis toteuttaa muutoksen yhteistyössä webtiimin kanssa.
Hallitus on kokouksien välissä sähköpostitse päättänyt, että TOP-20-kisa ja Open Show pidetään 24.4.2016 Renkomäen Hallissa.

Hallituksen kokous 4/2016 20.3.2016
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

Hallituksen kokous 5/2016 5.5.2016
Hyväksyttiin 22 uutta jäsentä.
Sanna Roste-Torniainen otti vastuulleen Leonberginkoiran rotuesittelyn päivityksen Kennelliitton uutta ”Hanki koira”- palvelua varten.
Yvonne Pulkkis ja Kaj Lindstedt ottavat vastuun leirin ohjelman loppuun saattamisetsa. Vuodelle 2017 päätettiin perustaa leiritoimikunta, jonka vastuulla on leirin järjestelyt.
Päätettiin sponsoroida joukkue Roturace kilpailuun.
Keskusteltiin vuoden 2018 erikoisnäyttelystä. Erikoisnäyttelyn ajankohdaksi päätetttiin kevät/kesä ja paikaksi Jyväskylä/Tampere.
Muissa asioissa keskusteltiin esityksestä, jossa harkittasiin näyttelytulosvaateesta luopumisesta jalostuskoirilta. Hallitus päätti siirtää asian Jalostustoimikunnan harkittavaksi.

Hallituksen kokous 6/2016 6.7.2016
Hyväksyttiin 12 uutta jäsentä.
Todettiin, että Jalostustoimikunta on tehnyt Kennelliiton vaatimat muutokset JTO:aan ja toimittanut sekä JTO:n että PEVISA ohjelman Kennelliittoon.
Hallitus keskusteli Jalostustoimikunnan kokoonpanosta. Jalostustoimikunnan lehti-ilmoituksen perusteella oli kaksi jäsentä hakenut toimikuntaan. Ikävä kyllä kummatkin hakijat ovat kokemattomia rodun harrastajia ja näin ollen kumpaakin ei voida ottaa Jalostustoimikunnan jäseneksi. Hallitus päätti, että sekä hallitus että Jalostustoimikunta miettisi keskuudessaan ja ehdottaisi kokeneita kasvattajia tai harrastajia joita voitaisiin pyytää toimikunnan jäseniksi.
Hallitus keskusteli yhdistyksen edustuksesta Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan ehdottamaan Rotujärjestön neuvottelupäivään 12.9.2016. Päätettiin alustavasti, että edustus olisi Viktoria Räty, Kaj Lindstedt ja lisäksi kysytään mukaan Nanna Naukkarista ammattinsa puolesta. Viktoria Räty vahvistaa päivän Kennelliitolle.
Päätettiin hakea erikoisnäyttelyä vuodelle 2018 Tampereen/Jyväskylän seudulle. Samassa yhteydessä keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää yhteinen näyttely Kultaisten Noutajien kasvattajayhdistyksen kanssa. Päätettiin selvittää asiaa ja palataan asiaan elokuun kokouksessa, jossa lyödään näyttelyajankohta lukkoon.
Päätettiin tehdä leirin järjestämisohje tulevan leiritoimikunnan toiminnan tueksi.
Muissa asioissa keskusteltiin yhdistyksen Facebook sivuista ja sovittiin, että Sanna Roste-Torniainen on yhteydessä ylläpitäjiin (Marika Rasehorn-Rask ja Marleena Puisto) ja käy heidän kanssa läpi periaatteet, miten jäsenet voivat lisätä kuvia ja kommentteja sivuille, jotta sivuista tulisi kiinnostavammat.
Hallitus keskusteli myös vuosikokouksen ja jalostuspäivien keskinäisestä suhteesta. Todettiin, että jatkossa tapahtumia ei yhdistetä vaan Jalostuspäivät olisivat jatkossa aina syksyllä. Tämä tasapainottaa ja jaksottaa yhdistyksen toimintaa ja näin ei myöskään kaikki yhdistyksen tapahtumat keskity ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Hallituksen ylimääräinen kokous 20.7.2016, kokous 7/2016
Hallitus keskusteli Jalostustoimikunnan nykytilanteesta. Hallitus päätti lakkauttaa jalostustoimikunnan. Hallitus toimii jalostustoimikuntana, kunnes uusi nimetään. Jäseniä haetaan leonettiin laitettavalla tiedotteella. Jalostustoimikunta pyritään nimeämään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kaj Lindstedt tekee asiasta tiedotteen leonettiin.

Hallituksen kokous 8/2016 20.8.2016
Hyväksyttiin 11 uutta jäsentä. Hallitus myönsi eron 45 eroneelle jäsenelle.
Hallituksen tiedotteen ja Jalostustoimikunnan edellisen haun perusteella seuraavat henkilöt olivat hakeneet Jalostustoimikuntaan: Aschberg Jessica, Keinonen Tina, Makkonen Katja, Pajunen Saija, Toljamo Jonna ja Vierisalo Joni.
Hallitus keskusteli ehdokkaista ja valitsi hakijoista seuraavat henkilöt uuteen jalostustoimikuntaan: Keinonen Tina, Makkonen Katja ja Vierisalo Joni. Puheenjohtaja oli ennen kokousta kysynyt mikäli Anna Ettala ja Olli Kokkonen jatkavat tehtävissään ja kummatkin olivat lupautuneet jatkamaan. Näin ollen kummatkin lisättiin kokoonpanoon.
Hallitus totesi keskustellussaan, että kokoonpano ei edusta riittävää kokemusta ja osaamista, joten puheenjohtaja kysyi Piia Granqvistin ja Viktoria Rädyn halukkuutta liittyä Jalostustoimikuntaan. Piia Granqvist suostui liittymään Jalostustoimikuntaan toistaiseksi ja Viktoria Räty alustavasti hallitustoimikautensa ajaksi haluten varmistaa, että Jalostustoimikunta saa hyvän alun toimintaansa. Hallitus keskusteli tässä yhteydessä kuinka järkevää jatkuva vaihtuvuus toimikunnassa on.
Hallituksen päätöksellä uuden Jalostustoimikunnan kokoonpano on seuraava: Ettala Anna, Granqvist Piia, Keinonen Tina, Kokkonen Olli, Makkonen Katja, Räty Viktoria ja Vierisalo Joni.
Kaj Lindstedt vastaa jalostustoimikuntaan hakeneille. Sovittiin myös, että hallituksen puheenjohtaja osallistuu uuden jalostustoimikunnan järjestäytymiskokoukseen, mikä pyritään järjestämään syyskuun aikana..
Hallitus keskusteli osallistumisesta Bernhardinkoirayhdistys ry:n järjestämään jalostustarkastukseen. Päätettiin, ettei osallistuta ko. tilaisuuteen, koska yhdistyksellä on jo käytössä rodunomainen jalostustarkastus. Kaj Lindstedt vastaa kyselyyn.
Kennelliiton Valtuuston toimintakausi loppuu vuoden 2016 päättyessä. Rotujärjestön tulee toimittaa valtuustoehdokkansa ja yleiskokousedustajan nimi Kennelliittoon määrä-aikaan mennessä. Piia Granqvist ehdotti Satu Mäkistä, joka kuitenkin kieltäytyi. Hallitus jatkoi keskustelua ja päätti lopulta esittää Kaj Lindstedtin yhdistyksen edustajaksi Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2016 sekä ehdokkaaksi Kennelliiton valtuustokaudelle 2017-2019. Varajäseneksi valittiin Satu Mäkinen.
Edellisen kokouksen jälkeen tehdyissä selvityksissä ja keskusteluissa Kultaisten Noutajien Kasvattajayhdistyksen kanssa kävi ilmi, että kyseinen yhdistys ei ole vielä saanut Kennelliiton jäsenyyttä, mikä estää yhdistystä hakemaan näyttelyä. Näin ollen päätettiin, että haetaan näyttelyä Tampereelle. Tarkempi aika ja paikka päätetään Minna Sillantien selvitysten perusteella.
PJ:n huomautus: Erikoisnäyttely 2018 anottiin Tampere KV:n 2018 näyttelyn yhteyteen, mutta myöhemmin ilmeni, että Tampereella on sinä’ viikonloppuna kaksi erillistä näyttelyä, jossa kummassakin on ryhmä 2. Yhteistyössä Pirkanmaan kennelpiirin kanssa uudeksi ajankohdaksi päätettiin 12.5.2018.

Hallituksen kokous 9/2016 29.10.2016
Viktoria Räty jätti eriävän mielipiteen hallituksen kokous 8/2016 pöytäkirjan hyväksymisestä. Perusteluna oli, ettei pöytäkirjan kohta 8 missä käsitellään Jalostustoimikunnan kokoonpanoa vastaa kokouksen kulkua hänen osaltaan.
Hyväksyttiin 2 uutta jäsentä.
Pia Granqvist on eronnut 1.10.2016 jalostustoimikunnasta. Hallitus keskusteli eron aiheuttamasta tilanteesta sekä jalostustoimikuntaan ehdotetuista henkilöistä. Ensisijaisesti haetaan kokenutta leonberginkoirakasvattajaa. Jalostustoimikuntaan voidaan ottaa kaksikin uutta jäsentä, jos saadaan. Ehdotettuja henkilöitä olivat Anni Lahti ja Teija Sarin. Kaj Lindstedt lupasi keskustella heidän kanssaan.
Piia Granqvistin esitys; LPN 1 ja 2 testauksessa siirrytään käytäntöön, jossa koiraa voi käyttää molempien vanhempien N/N tuloksella jalostukseen. Hallitus keskusteli aiheesta ja päätti hyväksyä ehdotuksen, kuitenkin niin, että ulkolaisilta koirilta vaaditaan edelleen omat tulokset.
Erikoisnäyttely 2017 luokkajako on seuraava:
Sarah Sevastopulo arvostelee urokset sekä valitsee ROP-koiran ja ROP-kasvattajan
Olli Kokkonen arvostelee nartut sekä valitsee ROP-veteraanin
Kimmo Mustonen arvostelee pennut, jälkeläisluokan sekä parikilpailun

Osallistumismaksut:
Suomen Leonberginkoirat ry:n jäsenet;
35 €, saman omistajan toinen koira 30 €
pennut ja veteraanit 30€ (yli 10 vuotiaat veteraanit 0€)

Muut;
40€, saman omistajan toinen koira 35€
pennut ja veteraanit 35€ (yli 10 vuotiaat veteraanit 0€)

Hallitus keskusteli Jalostustoimikunnan ja hallituksen tiedotuksesta. Tiedotuskanaviksi sovittiin leonet, yhdistyksen oma Fb-ryhmä ja Leot- lehti ja julkaisujärjestys on edellä mainittu. Vastuuhenkilöt ovat hallituksessa puheenjohtaja ja sihteeri. Vastaavasti jalostustoimikunnassa ovat sen sihteeri ja puheenjohtaja.

Hallituksen kokous 10/2016 20.12.2016
Hyväksyttiin 4 uutta jäsentä. Hallitus erotti 27 jäsentä maksamattoman jäsenmaksun takia.
Hallitus keskusteli tiedotuksen sisällöstä ja totesi että tiedotus ei voi ja saa perustua vain ns. tärkeisiin asioihin. Tiedotusta ovat myös tapahtuma-ilmoitukset, tapahtumien muistuttaminen, kennelmaailman asiat jne. Sovittiin, että pyritään löytämään säännöllisiä tiedotusaiheita. Aiheiden löytäminen ja ehdottaminen on koko hallituksen vastuulla.

 

Viimeksi muokattu: 09.01.2017 14:38