POIMINTOJA HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOISTA 2017

Julkaisupvm: 1.6.2017

 

POIMINTOJA HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOISTA 2017

Hallituksen kokous 1/2017 Sähköpostikokous 17.1.-19.1.2017

Hallitus käsitteli tilinpäätöksen 2016 ja päätti esittää toiminnantarkastajille ja vuosikokoukselle tilinpäätöksen, joka osoittaa voittoa 1 147,65 euroa versus budjetti 2016 -875,00 euroa.

Pääasialliset tulokseen vaikuttavat tekijät ovat:
•         Kesänäyttely tuotot, budjetoitu 7000,00 ja toteutui 7785,00
•         Kesänäyttelyn ylimääräinen tuomarivaraus 500,00 ei toteutunut
•         Tutkimuskuluihin meni 724,00 (2 koiraa + SurveyMonkey JT:n kysely (tutkimusohjelmalisenssi) varattu oli 1500,00

Hallituksen kokous 2/2017 Sähköinen kokous 24.1.2017

Lempileijonan Yks Gateudenkohde (FI46587/10) x Summer Eclipse Ginger Heaven (FI13745/15) tulevan pentueen pentuvälitysoikeus.
Hallitus päätti poistaa yhdistelmän pentuvälitysoikeuden, koska totesi pentueen olevan yhdistyksen jalostusohjesäännön vastainen Suomen Kennelliitolta saamiensa eri lausuntojen perusteella.

Hallituksen kokous 3/2017 Puhelinkokous 26.1.2017

PEVISA
Hallitus päätti ehdottaa rodun PEVISA ohjelmaksi vuosille 2017 – 2021 seuraavaa:
HD – Lonkkaniveldysplasia
Minimi kuvausikä 18 kuukautta
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että astetta C saa käyttää vain asteen A tai B kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.

ED – Kyynärniveldysplasia
Minimi kuvausikä 18 kk
Rekisteröinnin raja-arvo 2

Perinnöllinen harmaakaihi HC
Silmätutkimuspakko
Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Populaatiogeneettisin perustein rekisteröintirajoitus uroksen Suomessa syntyville jälkeläisille
Uroksen jälkeläisten rekisteröinnin raja-arvo on 40 pentua, kuitenkin siten, että uroksen viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Raja-arvosta 20 voidaan käyttää uroksen ollessa alle neljävuotias ja 20 uroksen täytettyä neljä vuotta.

Lisäksi hallitus päätti, että jalostusohjesäännössä kynärniveldysplasian raja-arvo on 1. Kyynärniveldysplasian astetta 2 on mahdollista käyttää Jalostustoimikunnan poikkeusluvalla.

Viron leongergiyhdistyksen pyyntö todistuksesta koskien Lempileijonan Yks Gateudenkohde (FI46587/10) jalostuskelpoisuutta
Hallitus päätti antaa Viron leonbergiyhdistykselle todistuksen, jonka mukaan 1.1.2013 alkaen koira Lempileijonan Yks Gateudenkohde ei ole jalostuskelponen Suomen Leonberginkoirat ry:n ja Suomen Kennelliitton sääntöjen mukaan.

Lempileijonan Yks Gateudengohde (FI46587/10) x Summer Eclipse Ginger Heaven (FI13745/15) sekä Lempileijonan Yks Gateudengohde (FI46587/10) x Lejonvinden's Znygga Zafir (FI51413/11) yhdistelmien selvityspyyntö Kennelliitton Kasvattajatoimikunnalle

Hallitus päätti tehdä selvityspyynnön Kennelliiton kasvattajatoimikunnalle yhdistelmästä Lempileijonan Yks Gateudengohde (FI46587/10) x Summer Eclipse Ginger Heaven (FI13745/15) sekä yhdistelmästä Lempileijonan Yks Gateudengohde (FI46587/10) x Lejonvinden's Znygga Zafir (FI51413/11). Tästä jälkimmäisestä yhdistelmästä ei ole aiemmin tehty selvityspyyntöä, koska asia ilmeni ensimmäisen yhdistelmän käsittelyn yhteydessä. Selvityspyyntö päätettiin tehdä sen vuoksi näistä kahdesta yhdistelmästä, koska ennen 1.1.2013 on Kennelliiton säännöissä ollut sallittua käyttää jalostukseen 3 kyynärtuloksen omaavaa koiraa ja nämä kaksi pentuetta on siemennetty kyseisen päivämäärän jälkeen.

Eeva Vestman ja Kaj Lindstedt jättivät eriävän mielipiteen ko. päätöksestä, koska heille ei ole selvää, mitä kennelliiton sääntöä on mahdollisesti rikottu ja näin ollen heidän mielestään selvityspyyntö olisi pitänyt tehdä kaikista yhdistelmistä, missä Lempileijonan Yks Gateudengohde (FI46587/10) on ollut toisena osapuolena, jotta varmistetaan, että yhdistyslain määräyksiä noudatetaan.

Hallitus valtuutti Viktoria Rädyn viemään asian Kennelliiton kasvattajatoimikunnan tiedoksi ja allekirjoittamaan selvityspyynnön yhdistyksen puolesta.

Satu Mäkinen ei ollut läsnä kokouksessa.

Hallituksen kokous 4/2017 puhelinkokous 19.3.2017

Hyväksyttiin 15 uutta jäsentä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017. Hallitus hyväksyi keskustelun jälkeen talousarvion vuodelle 2017, jonka tulos - 6.073,00 €. Hallitus keskusteli jäsentilanteesta ja -maksuista vuodelle 2018. Päätettiin seuraavat jäsenmaksut; varsinainen jäsen 30 €, perhejäsen 14 €, ulkomaan jäsen 42€ ja kasvattajan ilmoittama jäsen 17€. Hallitus esittää vuosikokoukselle (26.3.2017) tässä hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2017 sekä päätettyjä jäsenmaksuja vuodelle 2018.

Hallitus keskusteli pentujen hintojen lisäämisestä pentuvälityksen pentueilmoituksiin. Jotkut rotujärjestöt esim. Kultaisten noutajien rotujärjestö on tehnyt näin ja uudistusta on kuuleman mukaan kiitelty. Hallitus päätti kysyä asiassa neuvoa Vuosikokouksen osanottajilta.

Hallitus keskusteli aiheesta Vuoden Leot nimistä ja kriteereistä.Vuoden Jalostuskoira valitaan pelkästään koiran jälkeläisten näyttelytulosten perusteella. Valintakriteeriä ei pidetty sopivana tähän aikaan ja kriteereihin tulisi lisätä terveysvaateita.  Sovittiin, että Piia Granqvist ja Sanna Roste-Torniainen tutkivat ja tekevät ehdotuksen vuoden jalostuskoiran valinnasta ja kriteereistä. Päätettiin myös tehdä yhdistyksen Facebook ryhmään kysely Vuoden Leo nimen vaihtamiseksi, johonkin kuvaavampaan nimeen esim. Vuoden Näyttelyleo.

Koska erikoisnäyttelyyn on ilmoitettu odotettua vähemmän koiria päätti hallitus perua Kimmo Mustosen arvostelukutsun ja siirtää pennut Sarah Sevastopulon arvosteltavaksi.

Hallituksen kokous 5/2017 26.3.2017 Renkonmäen halli, Lahti

Hallitus järjestätyi yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja valitsi Sanna Roste-Torniaisen vara puheenjohtajaksi ja Eeva Vestmanin sihteeriksi.
Hallitus vahvisti yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallituksen kokous 6/2017 Puhelinkokous 9.5.2017

Hyväksyttiin 10 uutta jäsentä.

Erikoisnäyttelyn 2017 tulos oli tappiollinen 1.832,00 €.

Teija Sarin /Anni Lahti ero jalostustoimikunnasta:
Hallitus myönsi eron Teija Sariinille sekä Anni Lahdelle jalostustoimikunnasta.

Hallitus päätti siirtää jalostustoimikunnan kokoonpanon käsittelyn sähköpostikokoukseen, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Vastine SKL: Sari Nykänen:
Hallitus on saannut Kennelliitolta vastinepyynnön Sari Nykäsen kyselyyn/huomautukseen liittyen LPN tuloksien perusteella tapahtuneisiin astutuksiin ja koirien rekisteröintiin pakastespermalla. Hallitus hyväksyi Sanna Roste-Torniaisen laatiman vastineen, johon tehdään vielä pieniä korjauksia.

Kennel Wictoriinan astutus:
Pyydetty kasvattajalta uusi silmätarkastuslausunto, jota jäädään odottamaan.

Vastaus Marika Rasehorn-Rask ja Jaana Oksa:
Hallitus on vastaanottanut kyselyn otsikossa mainituilta henkilöiltä, jossa kysytään jalostustoimikunnan jäsenten toiminnasta omassa kasvatustyössään. Vastausta ei voida vielä antaa, koska Kennel Wictoriinan astutus asia on vielä kesken.

Hallitus keskusteli LEMP –testauksesta ja päätti laatia asiasta erillisen tiedotteen jäsenistölle.

Kennelliiton Sydäntyöryhmän tiedote:
Hallitus keskusteli aiheesta. Todettiin, ettei ko. tiedote aiheuta toimenpiteitä tällä hetkellä.

Nuorten urosten katselmus:
Hallitus päätti, ettei nuorten urosten katselmusta järjestetä kesäleirin yhteydessä.

Jalostuspäivät:
Hallitus keskusteli aiheesta ja päätti tehdä kyselyn ajankohdasta jäsenistölle Facebookiin.

Erikoisnäyttely 2018:
Katja Härmä lupautui hallituksen koordinaattoriksi. Keskusteltiin mahdollisesta erikoisnäyttelytoimikunnasta, mutta siirrettiin päätös myöhäisempään kokoukseen.

Hallituksen kokous 7/2017 Facebook kokous 10.-26.5.2017

Hallitukselle on toimitettu sähköposti Jalostuspäivistä, joka ilmeisesti oli kilpaileva esitys jo esitetylle ohjelmalle. Hallitukselle on ilmoitettu, että jalostustoimikunnalla on kokous sovittu 13.5.2017. Hallitus päätti lähettää jalostustoimikunnalle viestin, jossa pyytää jalostustoimikuntaa keskustelemaan nyt vallitsevasta sekavasta tilanteesta jalostustoimikunnassa ja ehdottamaan hallitukselle, miten yhteistyö toimikunnan sisällä paranisi. Mikäli tyydyttävää esitystä ei synny, tulee hallitus lakkauttamaan jalostustoimikunnan.

Hallitus vastaanotti viestin jälkeen eronpyynnöt Katja Makkoselta, Anna Ettalalta ja Tina Keinoselta.

Hallitus päätti keskustelun jälkeen lakkauttaa toimikunnan ja hallitus itse toimii toistaiseksi jalostustoimikuntana.

Hallitus päätti myös siirtää jalostustoimikunnan valinnan vuosikokouksen tehtäväksi. Uusi Jalostustoimikunta, jäsenet ja puheenjohtaja, tullaan jatkossa valitsemaan jäsenistön äänestyksen perusteella yhdistyksen Vuosi-/Kevätkokouksessa, alkaen vuodesta 2018. Näin varmistamme tasa-arvoisen jäsenten valinnan ja jokaisella yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihin äänestämällä. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja, jonka toimikausi on 3 vuotta, sekä kaksi jäsentä, joiden toimikausi on 2 vuotta. Lisäksi valitaan 2 varajäsentä.

Ehdolle Jalostustoimikuntaan voi ilmoittautua jokainen yhdistyksen jäsen jolla on kiinnostusta asiaan ja innostusta toimia vaativassa tehtävässä. Ilmoittautumiset hallitukselle 28.2.2018 mennessä. Vaihtoehtoisesti jäsenet voivat ehdottaa mielestään sopivaa henkilöä, jonka jälkeen hallitus kysyy kyseistä henkilöä ehdolle. Ehdokkaat julkistetaan ennen yhdistyksen Vuosi-/Kevätkokousta, jolloin jäsenillä on aikaa valmistautua äänestykseen.

Hallitus on saanut tiedustelun Krista Bymanilta mahdollisuudesta järjestää rotukoppi Voittajanäyttelyn 2018 yhteyteen. Hallitus on selvittänyt rotukopin kustannuksen, joka on 250€ ilman sähköä. Hallitus päätti varata rotukopin.

Krista Byman ja Anu Toukonen ovat lupautuneet rotukoppi-projektin vastuuhenkilöiksi.

Hallitus päätti lisätä ns. Näyttelykalenterin Leonettiin Katja Härmän aloitteen mukaisesti. Katja pyytää asiassa Pirjo Kaunosen apua. He yhdessä laativat esityksen sivun sisällöstä, joka hallituksen hyväksynnän jälkeen toteutetaan.

Suomen Kennelliitton Jalostustieteellinen toimikunta on käsitellyt rodun JTO:a ja PEVISA :a kokouksessaan 16.5.2017. Kummatkin on hyväksytty ja astuvat voimaan 1.1.2018. JTO:an pyydettiin lisäämään LEMP ja PEVISA:n urosrajoituskohtaa on muutettu niin, että uroksella voi olla 40 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa elinaikanaan.

Lempileijonan Yks Gateudenkohde pentueiden selvityspyyntö
JTT:n päätös 16.5.2017 (5/2017):
Asiassa voidaan todeta, että uroksen LEMPILEIJONAN YKS GATEUDENGOHDE jalostuskäyttö 1.1.2013 jälkeen ei ole ollut rodun JTO:n eikä 1.1.2013 voimaan tulleen Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman mukaista. Koska näiden pentueiden siemennykseen on käytetty ennen 1.1.2013 kerättyä spermaa, ei koirarekisteriohje kuitenkaan ole estänyt pentueiden rekisteröintiä.

Sari Nykäsen selvityspyyntö/huomautus
JTT:n päätös 16.5.2017 (5/2017):
Asia ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Jaana Oksa ja Marika Rasehorn-Rask kysely hallitukselle
Hallitus on selvittänyt kyselyyn liittyviä asioita ja on valmis vastaamaan kyselyyn.

Etelän Vesileijonat ry esitys Vuoden vepekoiran ja rodun vepemestarin säännöiksi
Hallitus on käsitellyt esitetyn muutoksen vepesääntöön ja on päättänyt hyväksyä sen. Sääntömuutos astuu voimaan välittömästi, koska muutos koskee ainoastaan pisteiden kertoimia eri luokissa ja siten ei oleellisesti muuta säännön sisältöä.

Hallitus ei hyväksynyt saman säännön käyttöä rodun vepemestarikilpailun osalta. Hallitus valtuutti Eeva Vestmanin jatkamaan asian käsittelyä EVL:n kanssa, jotta kilpailulle saadaan omat säännöt.

 

Viimeksi muokattu: 01.06.2017 10:23