Vuosikokous 2017

Julkaisupvm: 5.4.2017

Sääntömääräinen vuosikokous 2017
Sunnuntai 26.3.2017

Renkomäen halli, Simolankatu 2, 15680 Lahti
Läsnä: 35 jäsentä,

1. Kokouksen avaus sekä kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kaj Lindstedt ja sihteeriksi Eeva Vestman.

2. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00
Paikalla oli 35 yhdistyksen jäsentä ja yksi ei-jäsen (Johan Mannerström), jonka läsnäolo kokouksessa hyväksyttiin.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtaja ehdotti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Näin päätettiin.

5. Ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Åkerberg ja Veli-Pekka Kallberg

6. Hallituksen toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon 2016 esittäminen
Puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka osoittaa voittoa 1 147,65 euroa sekä toiminnantarkastajien lausunnon kokoukselle.

Kokous keskusteli toiminnantarkastajan Tina Keinosen esteellisyydestä. Tina Keinonen valittiin jalostustoimikunnan jäseneksi 08/2016 ja toimii näin hallituksen alaisessa toimielimessä. Kokous edellyttää, että hallitus huomioi jatkossa, että toiminnantarkastajat eivät voi toimia missään hallituksen alaisissa tehtävissä yhdistyksessä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen vuodelle 2018
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavat jäsenmaksut;
Varsinainen jäsen 30€
Perhejäsen 14€
Ulkomainen jäsen 42 € 
Kasvattajan ilmoittamat jäsenet 17€ 

9. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2017
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä talousarvion kokoukselle, joka osoittaa tappiota 5 848 euroa. Kokous hyväksyi molemmat.

10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olivat Viktoria Räty, Lilli Pihkala ja Satu Mäkinen.
Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja valittiin Moa Mannerström, Kati Karvonen ja Katja Härmä.

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilönsä valinta vuodelle 2017
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Anne Hirvelä ja Arja Liiri.
Heidän varahenkilöiksi ehdotettiin ja valittiin Matti Salo ja Eveliina Salo.

12. Hallituksen esitys rodun Jalostuksen tavoiteohjelmaksi JTO 2017-2021
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen, joka on ollut nähtävillä Leot lehdessä 1/2017.

Kokous antoi hallitukselle/jalostustoimikunnalle luvan korjata nyt hyväksyttyä JTO:ta Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunnan korjauspyyntöjen mukaisesti, kunhan sisältö ei oleellisesti muutu nykyisestä.

13. Hallituksen esitys PEVISA ohjelmaksi vuosille 2017–2021
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen PEVISA ohjelmaksi vuosille 2017–2021.
Esityksen sisältö oli sama, jonka yhdistyksen vuosikokous hyväksyi jo vuonna 2016.

Esityksestä äänestettiin. Tässä vaiheessa kokouksessa oli paikalla 34 yhdistyksen jäsentä.
Äänet jakautuivat seuraavasti; 32 ääntä esityksen puolesta ja 2 vastaa. Hallituksen esitys tuli hyväksytyksi.

Suomen Leonberginkoirat ry:n PEVISA vuosille 2017–2021;
Lonkkaniveldysplasia (HD)

  • Minimi kuvausikä 18 kuukautta
  • Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C siten, että      astetta C saa käyttää vain asteen A tai B kanssa tai vaihtoehtoisesti      yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla      vähintään 101.

 Kyynärniveldysplasia (ED)

  • Minimi kuvausikä 18 kk
  • Rekisteröinnin raja-arvo 2

 Perinnöllinen harmaakaihi (HC)

  • Silmätutkimuspakko
  • Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

 Populaatiogeneettisin perustein rekisteröintirajoitus uroksen Suomessa syntyville jälkeläisille

  • Uroksen jälkeläisten rekisteröinnin raja-arvo on 40 pentua, kuitenkin siten, että uroksen viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Raja-arvosta 20 voidaan käyttää uroksen ollessa alle neljävuotias ja 20 uroksen täytettyä neljä vuotta.
  • Ulkomaalaisten urosten kohdalla noudatetaan koirarekisterikohdan 9 mukaista toistaiseksi voimassaolevaa poikkeuslupakäytäntöä.
    Ulkomaalaisen uroksen astumisesta tai tuontispermalla tapahtuneesta keinosiemennyksestä syntyneen pentueen rekisteröinnin kohdalla ei      ulkomaalaiselta isältä vaadita PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.

14. Hallituksen esitys rodun Jalostusohjesäännöksi
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja antoi jalostustoimikunnalle luvan korjata jalostusohjesäännön tekstiä, kunhan sen sisältö ei oleellisesti muutu.

15. Käsiteltiin muut esille tulleet asiat, joista ei kuitenkaan voitu tehdä päätöstä
Hallitus kysyi kasvattajien mielipidettä siitä, tulisiko pentujen hinnat olla näkyvillä leonetin pentuvälityksessä. Aiheesta keskusteltiin. Suurin osa paikalla olevista kasvattajista oli sitä mieltä, ettei hintoja tulisi julkaista pentuvälityksessä.
Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Teija Sarin tiedotti jäsenistöä, että jatkossa Leot lehdessä julkaistaan lonkka, kyynär ja silmätulosten lisäksi myös muita terveystietoja.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.28.

Viimeksi muokattu: 05.04.2017 15:49