Vuosikokous 2018

Julkaisupvm: 3.4.2018

Sääntömääräinen vuosikokous 2018
Lauantai 24.3.2018
Renkomäen halli, Simolankatu 2, 15680 Lahti
Läsnä: 36 jäsentä

1. Kokouksen avaus sekä kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kaj Lindstedt ja sihteeriksi Sanna Roste-Torniainen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10.
Paikalla oli 36 yhdistyksen jäsentä sekä 3 jäsenten alaikäistä lasta, joiden läsnäolo kokouksessa hyväksyttiin.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtaja ehdotti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Näin päätettiin.

4. Ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Nemlander ja Juulia Nemlander.

5. Hallituksen toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon 2017 esittäminen
Puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka osoittaa tappiota 6 166,65 euroa sekä toiminnantarkastajien lausunnon kokoukselle.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen vuodelle 2019
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavat jäsenmaksut;
Varsinainen jäsen 32€
Perhejäsen 15€
Ulkomainen jäsen 42 €   
Kasvattajan ilmoittamat jäsenet 17€       / ensimmäinen vuosi

8. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2018
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä talousarvion kokoukselle, joka osoittaa tappiota 837 euroa. Kokous hyväksyi molemmat. Hallitus esitti myös, että mikäli kokous hyväksyy terveysrahaston perustamisen rodulle (kohta 14.), niin yhdistys lahjoittaa budjettiin merkityn leonberginkoiran tutkimukselle varatun 1 000 euron summan rahaston alkupääomaksi. Kokous hyväksyi esityksen.

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta
Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sanna Roste-Torniainen.

10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olivat Piia Granqvist, Sanna Roste-Torniainen ja lisäksi aiemmin hallituksesta eronnut Eeva Vestman.

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin Piia Granqvist (28 ääntä), Sallamari Hiltunen (25 ääntä), Joni Vierisalo (22 ääntä), Arja Liiri (19 ääntä) ja Anne Passinen (8 ääntä). Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin äänestyksellä Piia Granqvist, Joni Vierisalo sekä Sallamari Hiltunen.  

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilönsä valinta vuodelle 2018
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Anne Hirvelä ja Arja Liiri.
Heidän varahenkilöiksi ehdotettiin ja valittiin Karita Parviainen ja Sari Ruponen.

12. Jalostustoimikunnan puheenjohtajan valinta vuosille 2018-2020
Jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Olli Kokkonen.

13. Jalostustoimikunnan kahden jäsenen valinta vuosille 2018-2019 sekä kahden varajäsenen valinta vuosille 2018-2019
Jalostustoimikunnan jäseniksi oli jo aiemmin ehdotettu ja nyt kokouksessa valittiin Piia Granqvist ja Katja Kauppinen. Jalostustoimikunnan varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Anne Åkerberg ja Anne Passinen.

14. Hallituksen esitys leonberginkoiran terveysrahaston perustaminen määräajalle
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen. Kokous äänesti asian käsittelemisestä sekä jäsen Marika Rasehorn-Raskin vastaehdotuksesta siirtää asian käsittely seuraavaan vuosikokoukseen. Kokous päätti äänestämällä käsitellä asian tässä vuosikokouksessa. Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen terveysrahaston perustamisesta neljäksi (4) vuodeksi sanamuotojen muutoksella sääntöihin. Sääntöihin lisättiin kohtaan 4. lause: Apurahojen lukumäärää ei ole määritelty, mutta yli 500 euron avustukset vaativat hallituksen hyväksynnän. Avustus per tutkittava koira voi olla osittainen tai kokonaan tutkimuskulut kattava. Hallitus voi päätöksellään poiketa edellä mainitusta säännöistä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi anotun summan suuruus ja käyttötarkoitus. Apurahan myöntämisedellytys on, että tutkimustulos annetaan yhdistykselle tiedoksi ja julkaistavaksi. Kokous antoi hallitukselle luvan muokata sääntöjä kokouksen päätöksen mukaiseksi.

15. Käsiteltiin muut esille tulleet asiat, joista ei kuitenkaan voitu tehdä päätöstä
Ei ollut muita esille tulleita asioita.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Viimeksi muokattu: 03.04.2018 10:49