Vuosikokous 2019

Julkaisupvm: 8.4.2019

Sääntömääräinen vuosikokous 2019
Lauantai 16.3.2019
Lomakeskus Revontuli, Revontulentie 1, 41500 Hankasalmi
Läsnä: 25 Yhdistyksen jäsentä. 

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.33

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valittu puheenjohtajaksi Sanna Roste-Torniainen ja sihteeriksi Joni Vierisalo

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Valittu Ina Leinonen ja Taru Hart

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtaja esitti että pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Kokous päätti esityksen mukaisesti.

6. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 2018
Puheenjohtaja esitti kokoukselle toiminnantarkastajien lausunnon ja toimintakertomuksen. Kokous hyväksyi toiminnantarkastajien lausunnon ja toimintakertomuksen.

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen kokoukselle. Kokous keskusteli tilinpäätöksestä ja
keskustelussa nousi esille huoli rotutorin korkeista kustannuksista.
Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle.

8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2020
Kokous keskusteli jäsenmaksun nostamisesta. Olli Kokkonen esitti jäsenmaksun nostamista 35 €, perhejäsenen maksun pitämistä 15 € ja ulkomaan jäsenen maksun nostamista 45 €. Esitystä
kannatettiin ja kokous päätti äänestää jäsenmaksun pitämisestä ennallaan Olli Kokkosen esitystä vastaan.
Olli Kokkosen esitys voitti äänin 22-1, kaksi jäsentä ei äänestänyt.

9. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2019
Puheenjohtaja esitteli kokoukselle talousarvion vuodelle 2019. Kokous keskusteli
toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa: Katja Härmä, Kati Karvonen, Moa Mannerström
Erovuoroiset olivat halukkaita jatkamaan hallituksessa ja muita halukkaita hallituksen jäseniksi ei ollut. Erovuoroisten ehdokkuutta kannatettiin.
Kokous valitsi erovuoroiset Katja Härmä, Kati Karvonen ja Moa Mannerström jatkamaan hallituksen jäseninä.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä vuodelle 2019
Kokous valitsi toiminnantarkastajiksi Arja Liiri ja Veli-Pekka Kalberg. Toiminnantarkastajien
varamiehiksi valittiin Karita Parviainen ja Taru Hart.

12. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muutoksesta hallituksen esityksen mukaisesti liittyen sääntöjen kohtiin 5§, 8§ ja 9§
5§ JÄSENET
Kohdan lause
”Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy”,
muutettaisiin seuraavasti
”Vuosijäseneksi pääsee henkilö, joka täyttää jäsenhakemuksen ja maksaa jäsenmaksun”
8§ JÄSENEN EROAMINEN
Kohdan lause:
”Jäsen on vapaa yhdistyksestä ja sen velvollisuuksista seuraavan kalenterivuoden alusta”,
muutettaisiin seuraavasti:
”Jäsen on vapaa yhdistyksestä ja sen velvoitteista välittömästi eroilmoituksensa jättämisen jälkeen. Mikäli jäsen on ehtinyt ennen eroilmoitustaan maksamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun, astuu hänen eronsa voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta”
§9 JÄSENEN EROTTAMINEN
Kohdan lause:
”Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous 3⁄4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi”,
muutettaisiin seuraavasti:
”Hallituksen äänten enemmistöllä voi hallitus erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi”
Nämä sääntömuutokset huomioiden yhdistyslaki.

Kokous keskusteli sääntömuutoksesta. Sari Ruponen esitti että kokous siirtäisi asian käsittelyn
seuraavaan vuosikokoukseen.
Esitystä kannatettiin ja kokous päätti Sari Ruposen esityksen mukaisesti siirtää asian seuraavaan vuosikokoukseen.

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
Ei muita käsiteltäviä asioita.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09.

Viimeksi muokattu: 08.04.2019 06:35