Vuosikokous 2020

Julkaisupvm: 2.8.2020

Sääntömääräinen vuosikokous 2020
Sunnuntai 26.7.2020 klo 11.00
Lomakeskus Revontuli, Revontulentie 1, 41500 Hankasalmi
Läsnä: 18 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.05.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valittu vuosikokouksen puheenjohtajaksi Sanna Roste-Torniainen ja sihteeriksi Katja Härmä.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Valittu Riitta Nemlander ja Juulia Nemlander.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Valittu Olli Kokkonen ja Karita Parviainen.

6. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 2019
Puheenjohtaja esitti kokoukselle toiminnantarkastajien lausunnon ja hallituksen toimintakertomuksen. Kokous hyväksyi toiminnantarkastajien lausunnon ja hallituksen toimintakertomuksen.

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Puheenjohtaja esitti tilinpäätöksen kokoukselle. Kokous keskusteli tilinpäätöksestä ja keskustelussa nousi esille toive nimetä Membookiin liittyvät kulut Membookin nimellä. Päätettiin tehdä näin jatkossa.

Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2021
Hallitus ehdottaa, ettei jäsenmaksuja nosteta vuonna 2021, koska niitä nostettiin vuodelle 2020. Vuosikokous kannatti hallituksen ehdotusta. Jäsenmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2021: varsinainen jäsen 35€/vuosi, perhejäsen 15€/vuosi, ulkomaalainen jäsen 45€/vuosi ja kasvattajan ilmoittama/maksama jäsen 17€/ensimmäinen vuosi.

9. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2020
Puheenjohtaja esitti kokoukselle talousarvion vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020.  Kokous keskusteli ja hyväksyi toimintasuunnitelman sekä talousarvion sillä ehdolla, että toimintasuunnitelmaan tehdään vielä koronan aiheuttamat muutokset mm. päivämääriin ja tapahtumien järjestämiseen liittyen.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Ehdotettu ja kannatettu Sanna Roste-Torniaista. Kokous valitsi Sanna Roste-Torniaisen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa: Piia Granqvist, Sallamari Hiltunen ja Joni Vierisalo.
Erovuoroisista Sallamari Hiltunen sekä Joni Vierisalo olivat valmiita jatkamaan hallituksessa. Erovuoroisten ehdokkuutta kannatettiin. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotettiin Juulia Nemlanderia ja kokous tätä ehdotusta kannatti.

Kokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi Sallamari Hiltusen, Joni Vierisalon sekä Juulia Nemlanderin.

12. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle (2 + 2)
Erovuorossa: Piia Granqvist ja Katja Kauppinen sekä varajäsenistä Anne Passinen ja Anne Åkerberg.
Hallitus on pyytänyt aiemmin jäsenistöltä ehdotuksia jalostustoimikunnan jäsenistä. Ehdotuksia tullut kohtalaisesti, mutta yhtä ehdotettua lukuun ottamatta kaikki kieltäytyneet ehdokkuudesta. Kaj Lindstedt:ä ehdotettu aiemmin, kokous kannatti tätä ehdotusta. Ehdotettu kokouksessa Piia Granqvist:n jatkoa jalostustoimikunnassa, kokous kannatti ehdotusta.

Vuosikokous valitsi jalostustoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi Kaj Lindstedtin ja Piia Granqvistin.

Varajäseninä lupautuneet jatkamaan Anne Åkerberg sekä Anne Passinen. Kokous kannatti ehdotusta ja valitsi jalostustoimikunnan varajäseniksi Anne Åkerbergin ja Anne Passisen.

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä vuodelle 2020
Kokous ehdotti ja valitsi toiminnantarkastajiksi Arja Liiri ja Veli-Pekka Kalberg. Toiminnantarkastajien varamiehiksi valittiin Riitta Nemlander ja Taru Hart.

14. Valitaan leonberginkoiran terveysrahaston apurahatoimikunnan jäsenet vuosille 2020-2021
Ehdotettu ja kannatettu kasvattajajäseneksi Monna Snellman, hallituksen jäseneksi Kati Karvonen ja jalostustoimikunnan jäseneksi Kaj Lindstedt. Vuosikokous valinnut em. henkilöt terveysrahaston apurahatoimikunnan jäseniksi vuosille 2020-2021.

15. Äänestetään hallituksen ehdotuksesta kahden (2) pitkäaikaisen ja yhdistyksen toimintaan ansiokkaasti vaikuttaneen jäsenen kutsumisesta kunniajäseniksi
Yhdistyksen sääntöjen 5§: ” Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotuksesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.”

Hallitus ehdottaa yhdistyksen kunniajäseniksi: Pirjo Kaunonen ja Yvonne Pulkkis. Molemmat jäsenet ovat toimineet pitkään ja ansiokkaasti yhdistyksen toiminnassa ja heidän työpanoksensa yhdistyksen toiminnan hyväksi on ollut merkittävä monien vuosien ajan.

Vuosikokous äänesti hallituksen ehdotuksesta ja päätti kutsua yksimielisesti yhdistyksen kunniajäseniksi jäsenet Pirjo Kaunonen ja Yvonne Pulkkis.

16. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
Vuosikokoukselle tiedoksi, rahastonhoitaja on ilmoittanut lopettavansa tehtävässään tämän vuoden lopussa. Haetaan uutta rahastonhoitajaa ilmoituksilla Leonetissä ja Leot -lehdessä.

Keskusteltu myös sydäntutkimuksen tilanteesta ja sovittu, että hallitus ja jalostustoimikunta ottavat yhdessä yhteyttä tutkijoihin yhteisen tapaamisen järjestämiseksi. Yhteinen tapaaminen olisi kokouksen mielestä hyvä järjestää, jotta yhdistys pysyy ajan tasalla tutkimuksen nykytilanteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista tutkimuksen suhteen.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.59.

Viimeksi muokattu: 02.08.2020 07:01