Vuosikokous 2021

Julkaisupvm: 5.4.2021

Sääntömääräinen vuosikokous 2021
Lauantai 27.3.2021
Etänä Teams -sovelluksen kautta
Läsnä: 30 Yhdistyksen jäsentä.


1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02.
Suoritettiin osallistuneiden nimenhuuto kokoukseen ilmoittautuneiden-listan mukaisesti.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valittu puheenjohtajaksi Sanna Roste-Torniainen ja sihteeriksi Joni Vierisalo

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Puheenjohtaja esitti pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Valkonen ja Krista Byman
Päätös:
Valittu Leena Valkonen ja Krista Byman

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Juulia Nemlander esitti että Juulia Nemlander ja Riitta Nemlander toimivat ääntenlaskijoina. Esitystä
kannatettiin.
Päätös:
Kokous valitsi ääntenlaskijoiksi Juulia Nemlander ja Riitta Nemlander

6. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 2020
Puheenjohtaja esitti kokoukselle Toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajien
lausunnon.
Päätös:
Kokous hyväksyi toiminnantarkastajien lausunnon ja toimintakertomuksen.

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
Yhdistyksen kirjanpitäjä Sari Ruponen esitti kiitokset hallitukselle korona vuoden kustannuksien
hallinnasta. Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen kokoukselle. 
Päätös:
Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle.

8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2022
Hallitus esitti kokoukselle jäsenmaksujen pitämisestä ennallaan vuodelle 2022 vuoden 2021 tasolla.
Jäsenmaksut vuonna 2021:
-Varsinaisjäsen: 35 €
-Perhejäsen: 15€
-Ulkomaanjäsen: 45€
- Kasvattajan ilmoittama ja maksama (ellei toisin sovita) 17 € (Alennettu jäsenmaksu on vain
ensimmäiselle kalenterivuodelle)
Päätös:
Kokous päätti jäsenmaksun 2022 osalta hallituksen esityksen mukaisesti.

9. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2021
Puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2021.
Puheenjohtaja esitteli kokoukselle talousarvion vuodelle 2021.
Yhdistyksen kirjanpitäjä Sari Ruponen korosti kokoukselle talousarviosta, että erikoisnäyttelyn tuotot
perustuvat arvioituihin osallistuja määriin, minkä toteuma voi poiketa suuresti arviosta.
Olli Kokkonen nosti keskusteluun voisiko yhdistys säästää talousarviossa painattamalla neljän
lehden sijaan kolme lehteä vuonna 2021. Kokous päätti jättää lehden painatus määrät vuonna 2021
hallituksen päätäntään.
Päätös:
Kokous hyväksyi hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021.

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa: Katja Härmä, Kati Karvonen, Moa Mannerström
Erovuoroisista Kati Karvonen on halukas jatkamaan hallituksessa. Lisäksi kokouksessa esitettiin
hallitukseen Anne Åkerberg ja Veli-Pekka Kallberg. Ehdokkaita kannatettiin ja ehdokkaat ovat
halukkaita hallitukseen.
Päätös:
Kokous valitsi hallituksen jäseniksi jatkamaan Kati Karvonen, sekä uusiksi jäseniksi Anne Åkerberg
ja Veli-Pekka Kallberg.

10. Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja vuosille 2021 – 2023
Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Olli Kokkonen on halukas jatkamaan tehtävässä.
Kokous kannatti Olli Kokkosen jatkoa puheenjohtajana.
Päätös:
Kokous valitsi Olli Kokkosen jatkamaan Jalostustoimikunnan puheenjohtajana.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä vuodelle 2021
Kokouksessa esitetty toiminnantarkastajiksi Arja Liiri ja Riitta Nemlander. Toiminnantarkastajien
varahenkilöiksi esitettiin Yvonne Pulkkis ja Anu Toukonen.
Esitetyt henkilöt ovat halukkaita tehtävään ja esitystä kannatettiin.
Päätös:
Kokous valitsi toiminnantarkastajiksi Arja Liiri ja Riitta Nemlanderin. Toiminnantarkastajien
varamiehiksi valittiin Yvonne Pulkkis ja Anu Toukonen.

12. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
Nuorten Leonberginkoirien äkkikuolemiin liittyvä sydäntutkimus:
Sari Ruponen nosti keskusteluun nuorten Leonberginkoirien äkkikuolemiin liittyvän
sydäntutkimuksen. Tutkimusta olisi hyvä nostaa taas esille ja markkinoida, jotta saataisiin
esimerkiksi enemmän verinäytteitä pennuilta, sekä äkkikuolleita koiria kuolinsyytutkimuksiin. Kokous
kävi keskustelun aiheesta.
Hallituksen puheenjohtaja kertoi kokoukselle tutkimusryhmän hakeneen tutkimus rahaa American
Kennel Clubin rahastolta ja että hallitus on tälle hakemukselle antanut suosituskirjeen. Lisäksi
yhdistys on järjestänyt yhteiskokouksen tutkimus ryhmän kanssa syksyllä 2020.
Vuosikokouksessa huomautettiin että ”markkinointi” tulisi kohdentaa myös koiranomistajille eikä
pelkästään kasvattajille, kun viimekädessä vastuu koiran osallistumisesta tutkimukseen on koiran
omistajalla. Kokouksessa keskusteltiin myös maantieteellisistä ongelmasta toimittaa koiria
tutkittavaksi pohjoisemmasta Suomea. Tähän liittyen tuotiin esille: Ruokavirastossa tehdään eläinten
sairauden syyn ja kuolinsyyn selvittämiseksi ruumiinavauksia ja elinnäytteiden tutkimuksia neljällä
paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Seinäjoella. Näytteiden toimittamisen
helpottamiseksi on asiakkaiden käytössä nyt näytekylmiöt Ruokaviraston näissä toimipaikoissa sekä
Iisalmessa, Joensuussa ja Loimaalla.
Lisätietoja Ruokavirastolta:
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/lahetysohjeet-ja--osoitteet/ruokaviraston-naytekylmiot/?fbclid=IwAR25PrhD8eedHa6E_h9SxJSAOCSb_VzpIrU8_vnympZBwtyUoJioFxMF8ZM

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Viimeksi muokattu: 05.04.2021 07:58