Vuosikokous 2022

Julkaisupvm: 22.3.2022

Sääntömääräinen vuosikokous 2022
Lauantai 12.3.2022
Etänä Teams -sovelluksen kautta
Läsnä: 29 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.
Käytiin paikallaolijat läpi kokoukseen ilmoittautuneiden mukaisesti.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Roste-Torniainen. Sihteeriksi valittiin Joni Vierisalo.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Leena Valkonen ja Yvonne Pulkkis.
Esitystä kannatettiin.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Valkonen ja Yvonne Pulkkis.

5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Ääntenlaskijoiksi esitettiin Riitta Nemlander ja Juulia Nemlander.
Esitystä kannatettiin.
Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Nemlander ja Juulia Nemlander.

6. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 2021
Puheenjohtaja esitteli hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2021.
Toiminnantarkastaja Yvonne Pulkkis esitteli toiminnantarkastajien lausunnon kokoukselle. Toiminnantarkastaja korosti kokoukselle, että yhdistykselle koituu turhia kuluja jäsenmaksujen paperilaskuista. Tästä koituu yhdistykselle noin 500 € kulu paperilaskutuksesta. Mikäli kaikki laskut saisi sähköpostitse laskutettua toisi se säästöjä yhdistykselle. Tähän kommentoitiin, että jäsenistöllä on toki oikeus saada laskunsa paperisena, mutta yhdistyksen etu olisi laskuttaa sähköpostitse.
Toiminnantarkastaja osoitti kiitokset hallitukselle kokonaisuutena hyvin hoidetusta taloudesta vuodelta 2021.

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Kirjataan pöytäkirjan liitteiksi tilinpäätösasiakirjat.
Päätös: Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023
Hallituksen esitys on pitää jäsenmaksu samansuuruisena kuin kuluvana vuonna 2022.
Jäsenmaksut vuonna 2022: -Varsinaisjäsen: 35 € -Perhejäsen: 15€ -Ulkomaanjäsen: 45€ - Kasvattajan ilmoittama ja maksama (ellei toisin sovita) 17 € (Alennettu jäsenmaksu on vain ensimmäiselle kalenterivuodelle)
Päätös: Kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti pitää jäsenmaksut ennallaan kuluvan vuoden 2022 tasolla.

9. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2022
Puheenjohtaja esitteli kokoukselle toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Puheenjohtaja esitteli kokoukselle talousarvion vuodelle 2022.
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi esitettiin Sanna Roste-Torniainen ja esitystä kannatettiin. Ei muita esityksiä.
Päätös: Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Sanna Roste-Torniainen.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3)
Erovuorossa: Sallamari Hiltunen, Joni Vierisalo ja Juulia Nemlander.
Ehdotettuja, kannatettuja ja halukkaiksi hallitukseen ovat Leena Valkonen, Juulia Nemlander, Sallamari Hiltunen, Krista Vierisalo.
Kokous äänesti uusista hallituksen jäsenistä. Jokainen kokoukseen osallistunut äänesti kolmea valitsemaansa ehdokasta.
Leena Valkonen 20 ääntä
Juulia Nemlander 19 ääntä
Sallamari Hiltunen 20 ääntä
Krista Vierisalo 14 ääntä
Päätös: Hallitukseen valittiin äänestyksen tuloksella Leena Valkonen, Juulia Nemlander ja Sallamari Hiltunen.

12. Valitaan jalostustoimikunnan jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle (2 + 2)
Erovuorossa: Piia Granqvist ja Kaj Lindstedt sekä varajäsenistä Anne Passinen ja Anne Åkerberg.
Jalostustoimikunnan jäseneksi ehdotettu, kannatettu ja halukkaita olivat Kaj Lindstedt, Anni Lahti sekä Kati Karvonen.
Kokous äänesti jalostustoimikunnan jäsenistä. Jokainen kokoukseen osallistunut äänesti kahta valitsemaansa ehdokasta:
Kaj Lindstedt 25 ääntä
Anni Lahti 15 ääntä
Kati Karvonen 16 ääntä

Jalostustoimikunnan varajäseniksi ehdotettu, kannatettu ja halukkaita olivat Anni Lahti ja Anne Åkerberg. Ei muita ehdokkaita.

Päätös: Jalostustoimikuntaan valintiin äänestyksen tuloksella Kaj Lindstedt ja Kati Karvonen, sekä jalostustoimikunnan varajäseniksi Anni Lahti ja Anne Åkerberg.

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä vuodelle 2022
Toiminnantarkastajiksi ehdotettu ja kannatettu Arja Liiri ja Yvonne Pulkkis.
Toiminnantarkastajien varahenkilöiksi ehdotettu ja kannatettu Joni Vierisalo ja Johan Mannerström.
Päätös: Kokous valitsi toiminnantarkastajiksi Arja Liiri ja Yvonne Pulkkis. Toiminnantarkastajien varahenkilöiksi valittiin Joni Vierisalo ja Johan Mannerström.

14. Valitaan leonberginkoiran terveysrahaston apurahatoimikunnan jäsenet vuosille 2022–2023
Terveysrahaston apurahatoimikunnan jäseniksi ehdotettiin jatkamaan hallituksen jäsen Kati Karvonen, jalostustoimikunnan jäsen Kaj Lindstedt sekä leonberginkoirakasvattaja Monna Snellman.
Ehdotusta kannatettiin ja ei noussut muita ehdotuksia.
Päätös: Kokous valitsi toimikunnassa jatkamaan Monna Snellman, Kaj Lindstedt ja Kati Karvonen.

15. Äänestetään hallituksen ehdottamista yhdistyksen sääntömuutoksista
13§ TOIMINTAVUOSI Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tili päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä tilintarkastajalle tammikuun loppuun mennessä.
14§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko yhdistyksen julkaisussa tai kirjeitse. Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat.

Uusiksi säännöiksi hallitus ehdottaa:
13§ TOIMINTAVUOSI Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tili päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä.
14§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko yhdistyksen julkaisussa tai yhdistyksen Internet -sivuilla. Yhdistyksen kokous voidaan järjestää etänä, läsnä olevana tai ns. hybridikokouksena. Vuosikokous pidetään helmi-huhtikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat.

Kokous kävi keskustelun sääntömuutosehdotuksista. Esille tuotuja vastaehdotuksia ei kannatettu.
Kokous päätti äänestää hallituksen esittämästä sääntömuutoksesta.
Äänet jakautuivat
Kyllä: 84,6 %
Ei: 11,5 %
Tyhjä: 3,9 %
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen muutoksista yhdistyksen sääntöihin.

16. Hallituksen esitys rodun Jalostuksen tavoiteohjelmaksi JTO 2023-2027 sekä hallituksen esitys rodun PEVISA:ksi vuosille 2023–2027 
Voimassa 01.01.2023 alkaen.
Jalostustoimikunnan sihteeri Kaj Lindstedt esitteli Jalostuksen tavoiteohjelman ja Kennelliiton pyynnöstä tehdyt muutokset kokoukselle. Pevisan osalta ei muutoksia aikaisempaan. Kokous osoitti kiitokset Jalostustoimikunnalle hyvästä työstä JTO:n ja Pevisan osalta. Kokous kävi keskustelun leonberginkoirien terveydestä, näyttelytulos vaatimuksesta jalostukseen sekä roturisteytyksistä.
Päätös: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen Jalostuksen tavoiteohjelmaksi JTO 2023-2027 sekä Pevisaksi vuosille 2023-2027. Lisäksi kokous valtuuttaa jalostustoimikunnan tekemään muutoksia jalostuksen tavoiteohjelmaan Kennelliiton vaatimuksien mukaisesti, kunhan ne eivät olennaiselta osalta muuta Jalostuksen tavoiteohjelman sisältöä.

17. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
1. ZTP testaus Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Olli Kokkonen kysyi kokouksen mielipidettä ZTP luonnetestauksen soveltuvuudesta jalostuksessa huomioitavaksi testiksi. Jalostustoimikunta jatkaa asian selvittämistä yhdistykselle.
2. Leonet Kaj Lindstedt toi esille kokoukselle tarpeen päivittää yhdistyksen nettisivut. Kokous keskusteli aiheesta. Hallitus jatkaa asian selvittämistä ja ottaa mielellään jäsenistöltä ehdotuksia vastaan.

18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.

Viimeksi muokattu: 22.03.2022 07:21