Vuosikokous 2023

Julkaisupvm: 20.4.2023

Sääntömääräinen vuosikokous 2023
Lauantai 8.4.2023
Holiday Club Vierumäki, Urheiluopistontie 400, 19120 Vierumäki
Läsnä: 17 yhdistyksen jäsentä

Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Roste-Torniainen ja sihteeriksi valittiin Kaj Lindstedt.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu LEOT- lehdessä 1/2023 ja ennen sitä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.leonet.fi. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Kokkonen ja Leena Valkonen.

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Kokkonen ja Leena Valkonen.

5. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 2022
Jäsenmäärän merkittävä lasku aiheutti keskustelua ja hallitus keskustelee asiaan liittyvistä toimenpiteistä seuraavassa kokouksessaan.

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja antoi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2024
Päätettiin pitää nykyiset jäsenmaksut voimassa:
- varsinainen jäsen 35€
- perhejäsen 15€
- ulkomaan jäsen 45€
- kasvattajan ilmoittama jäsen 17€

8. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle 2023
Kokous hyväksyi esitetyn toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2023 pienillä muutoksilla. Talousarvio osoittaa -830.64 tappiota.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3)
Erovuorossa: Kati Karvonen, Anne Åkerberg ja Veli-Pekka Kallberg
Ehdotettu Veli-Pekka Kallberg, joka kieltäytyi, Kati Karvonen, Anne Åkerberg, Katja Friberg ja Riitta Nemlander.
Äänet jakautuivat äänestyksessä seuraavasti:
Kati Karvonen 17
Anne Åkerberg 15
Katja Friberg 10
Riitta Nemlander 8

Hallitukseen tuli valituksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle Kati Karvonen, Anne
Åkerberg ja Katja Friberg.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä vuodelle 2023
Ehdotettiin ja valittiin: Yvonne Pulkkis ja Monika Snellman
Varamiehiksi ehdotettiin ja valittiin Riitta Nemlander ja Katja Kaaro.

11. Päätetään uuden Jalostusohjesäännön hyväksymisestä
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi jalostusohjesäännöksi, joka astuu
voimaan 1.5.2023. Kokous antoi luvan jalostustoimikunnalle päivittää rodun JTO:n
kohdan 6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille jalostusohjesäännön
mukaiseksi.

12. Päätetään osallistumisesta roturisteytysprojektiin
Kokous päätti keskustelun jälkeen valtuuttaa Sanna Roste-Torniaisen ja Kaj
Lindstedtin jatkamaan valmisteluja ja keskusteluja Leogen-projektin puitteissa
tavoitteena, että rodun risteytyssuunnitelma tuodaan äänestykseen seuraavaan
vuosikokoukseen.

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
Päätettiin perustaa työryhmät rodun luonneprofiilien valmisteluun:
- MH-koe – Anne Åkerberg ja Riitta Nemlander
- luonnetesti – Monika Snellman ja Eila Honkanen
- jalostustarkastuksen luonneosioon – Olli Kokkonen

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:09.

 

Viimeksi muokattu: 20.04.2023 06:32