Hallituksen tiedote 24.5.2017

Julkaisupvm: 24.5.2017

HALLITUKSEN TIEDOTE 24.5.2017

LEONBERGINKOIRAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA JA PEVISA

Suomen Kennelliitton Jalostustieteellinen toimikunta on käsitellyt rodun JTO:a ja PEVISA :a kokouksessaan 16.5.2017.

Toimikunnan päätös on seuraavanlainen:
JTO
Toimikunta hyväksyy leonberginkoiran JTO:n kiitoksin kaudelle 2018 – 2022. Sivunumerot on kuitenkin lisättävä. LEMP-testausta koskeva suositus lisätään ohjelmaan. Täydennetty JTO tulee toimittaa tiedoksi Kennelliittoon kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä.

PEVISA
Toimikunta hyväksyy rodulle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto.

Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien kesiarvon tulee olla vähintään 101.

Posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Uroksella ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 40 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022.

Toimikunta pyytää rotujärjestöä huomioimaan sydänsairauksien vastustamisen seuraavassa PEVISA-ohjelmassaan. Jalostuksesta tulisi myös sulkea pois koirat, joilla on kyynärniveldysplasian aste 2 ja astetta 1 sairastavat koirat tulisi parittaa kyynärniveliltään terveen parituskumppanin kanssa.

Toimikunta toteaa, että rodulla on voimassa seuraava Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Ei vaadita PEVISA-tuloksia.

Koirarekisteriohjeen 2017 kohdan 9 Ulkomainen jalostusuros mukaan:
Rotujärjestön esityksestä voidaan rodulle myös myöntää toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa. Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai tämän ohjeen kohdan 7.5 vastainen. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa (ks. kohta 6 ja 6.3).

-------
Hallitus on tehnyt pyydetyt korjaukset JTO:an sivuille 33 ja 44 sekä lisänyt sivunumerot. Jalostustieteellinen toimikunta on poistanut vuosikokouksessa äänestetyn jalostusuroksien käytön porrastuksen PEVISA-ohjelmasta, koska nykyisessä koirarekisteriohjelmassa ei ole mahdollista asettaa kahta porrastusta koiran jälkeläismäärälle. Ehto voisi joko olla, että uroksella saa alle neljävuotiaana olla korkeintaan 20 jälkeläistä tai elinaikanaan 40 jälkeläistä.

JTO on luettavissa tästä.

Suomen Leonberginkoirat ry
Hallitus

Viimeksi muokattu: 06.01.2023 07:34